1 Rhodanometra lorioli (Manni, Nicosia et Riou, 1985)